Judaizm

 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (125)
   [Wyjaśnienie poniższe dotyczy kwestii która powstaje, gdy modlący się nie zakończył odmawiania Amidy po cichu, a chazzan – czyli prowadzący modlitwę zaczął już ją odmawiać na głos – przyp. red]Pod koniec Amidy odmawia się brachę (błogosławieństwo) Sim szalom (uczyń pokój), a po niej wers „...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (124)
   Ten, kto odczuwa potrzebę skorzystania z toalety i czuje, że nie wytrzyma co najmniej 72 minuty, nie może odmawiać brachy (błogosławieństwa) czy studiować Tory, zanim najpierw nie uda się do łazienki. Dotyczy to wszystkich brachot, również tych odmawianych przy umyciu rąk przed jedzeniem,...
 • Ki Tece
    Pwt 23:8„Nie będziesz nienawidził Edomity, gdyż jest twoim bratem; nie będziesz nienawidził Micrejczyka, gdyż byłeś przybyszem w jego ziemi”.Pwt 25:19„Wymażesz pamięć o Amaleku spod niebios, nie zapomnisz!” Należy pamiętać, że Awraham był ojcem nie tylko Iszmaela i Icchaka, lecz...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (123)
   [Wyjasnienie poniższe dotyczy kwestii która powstaje, gdy modlący się nie zakończył odmawiania Amidy po cichu, a chazzan – czyli prowadzący modlitwę zaczął już ją odmawiać na głos – przyp. red]Pod koniec Amidy odmawia się brachę (błogosławieństwo) Sim szalom (uczyń pokój), a po niej wers „...
 • Ree
   Pwt 12:5 lasum et szmo szam „ustanowić Jego Imię tam”.W paraszy Ree jak i w całej Księdze Dwarim powtarza się ów zwrot bardzo często. Warto zwrócić uwagę, że zwrot ten:- opiera się on na homojofonii (co jak wiadomo już od czasu badań A. Łurii, stanowi zjawisko językowe skorelowane z...
 • Waetchanan
  IBieżąca parasza zawiera pierwszą część Szma, mówiącą o nakazie miłości człowieka wobec HaSzem, We-achawta et HaSzem Elokeicha. Jak można nakazać miłość? Czym jest miłość HaSzemskierowana wobec stworzenia? Jak to się ma do fragmentu z brachy Awot w Amidzie, gdy mowa o lemaan Szmo be-ahawa, „...
 • Dwarim
  IPwt 2:20 wspomina, że jeden z ludów „gigantów” zamieszkujacych Ziemię Israela zwał się Refaim („Uleczeni” – jeśli uznajemy że to imię pochodzi od formy pasywnej refuim; można też przyjąć wersję „leczący”), a Ammonici nazywali ich Zamzumim („Mruczący, Brzęczący, Mantrujący” – „ci co wydają z siebie...
 • W tym roku obchody wybuchu Powstania Warszawskiego odbywają się w tym samym dniu co Tisza be Aw (zniszczenie Pierwszej Świątyni przez Babilończyków w 586 r. p.n.e. oraz Drugiej Świątyni przez Rzymian w 70 r. w.e.).
  Także tego dnia (9 dzień miesiąca Aw) Żydzi zostali wypędzeni z Anglii w roku 1290 i z Hiszpanii w roku 1492. Jest to dzień postu, czytany jest zwój Ejcha (Lamentacje proroka Jeremiasza). Tekst ten przedstawia nie tylko zniszczenie miasta, ale także destrukcję moralną ludzi dotkniętych wojną....
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (122)
   Najważniejszym wersem, jaki odmawiamy w Pesukej De-Zimra – części porannego nabożeństwa – bez wątpienia są słowa z Aszrej: „Poteach et jadecha u-masbija le-chol chaj racon”, co dosłownie znaczy: Otwiera Swą rękę i łaskawie zaspokaja potrzeby wszystkich żywych stworzeń. Wers deklaruje naszą...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (121)
   Pośród trzydziestu dziewięciu melachot (kategorii prac zabronionych w szabat) mamy koszer i matir, tzn. zawiązywanie i rozwiązywanie węzłów. W zgodzie z praktyką Żydów sefardyjskich – na podstawie Szulchan Aruch, siman 317:1 – w szabat nie wolno zawiązywać żadnego węzła, który miałby pozostać...
 • Rasa i klasa.
   Naziści oceniali ludzi na podstawie rasy. Tzw. "aryjczycy" byli traktowani jako ludzie lepsi, niezależnie od ich postępowania. Natomiast "podludzie": np. Żydzi, Cyganie, Murzyni, Słowianie - niezależnie od ich postępowania - byli skazani na śmierć lub niewolnictwo (obozy pracy). Kłamstwem...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (120)
   Od czasu do czasu osoba czytająca w synagodze zwój Tory zauważa niewłaściwie zapisaną literę, wówczas wzywa się dziecko, by oceniło, czy litera budząca wątpliwość jest zapisana prawidłowo, czy też nie. Pod jakimi warunkami takie ocenianie zdatności zwoju być może stosowane?Szulchan Aruch (32:...
 • Co Bóg ceni najbardziej.
  Czy w Biblii Hebrajskiej można znaleźć wytłumaczenie, co musi wiedzieć człowiek, aby "rozumieć Boga", aby zdobyć świadomość, na czym Bogu najbardziej zależy, co najbardziej ceni?Tak. Wytłumaczenie to znajdujemy w słowach zapisanych przez proroka Jeremiasza:"Tak mówi Bóg: Niech się nie szczyci...
 • Matot-Masei
  W opisie wojny odwetowej, jaką Israel przeprowadził wobec Midjanu znajduje się opis, że wężowy prorok Bileam zginął podczas walki od ciosu zadanego mieczem. Raszi podkreśla, że podstawową bronią Israela są działania rytualne – brachot, tzw. „błogosławieństwa” i tfilot, tzw. „modlitwy, natomiast...
 • Dlaczego Bóg sprawia, że człowiek nie ma absolutnej pewności, że On istnieje?
  Dlaczego Bóg sprawia, że człowiek nie ma absolutnej pewności, że On istnieje? Może mieć głęboką wiarę, ale nie ma nigdy absolutnej PEWNOŚCI.Nie da się przedstawić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, jakkolwiek można przypuszczać, dlaczego tak jest.1. Czy gdyby człowiek wiedział z całą,...
 • Pinchas
   „Pinchas, syn Eleazara syna Aharona Kohena zdołał odwrócić Mój gniew od synów Israela, swoją gorliwością (be-kano) i moją gorliwość zemsty (et kinati) pośród nich, tak, że nie wyniszczyłem synów Israela w swojej gorliwości (be-kanati)” (Lb 25:11) Termin kana tłumaczy się jako „gorliwość,...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (119)
   Czy w sytuacji, gdy zwój Tory uzna się za niezdatny, należy wyjąć z arki drugi i użyć go w miejsce pierwszego, niezdatnego? W związku z tym powstaje pytanie: czy niezdatny zwój można z powrotem umieścić w arce i przechowywać tam do czasu, aż usterka zostanie usunięta? Wszak arka ma...
 • Balak
  Wyciąg trzech cytatów z Sod ha-Nachasz u-Miszpato, „Tajemnica węża i sądu wydanego na nim” 1 autorstwa r. Josefa Gikatilli (XIII/XIV w.) w odniesieniu do postaci Bileama. Z jednej strony uznaje się go za potężnego proroka, pod jednym względem nawet potężniejszego od Moszego (!), z drugiej zaś...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (118)
   Czy w szabat przy końcu Amidy można dodać prywatną prośbę o np.  parnasę (środki do życia) czy sziduch (przyszłego małżonka)? Talmud Jeruszalmi (Szabat 15) zabrania w szabat modlenia się o pomyślne rozwiązanie prywatnych problemów, ponieważ myślenie o nich może skutkować zamartwianiem...
 • “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (117)
   Szulchan Aruch (282:3) jednoznacznie orzeka, że dziecko może być wezwane do jednej z siedmiu alijot w szabat, pod warunkiem że pojmuje koncept odmawiania brachy. Tak samo orzeka chacham Owadia Josef w Halichot Olam (chelek 3, s. 120) – dodaje przy tym, że dziecko winno mieć co najmniej 6 lat...

Strony