Wiadomości

 
 
 

Ubój rytualny dozwolony

Nowe przepisy nie będą zakazywać uboju rytualnego.

Dostosowanie do unijnych regulacji – tak Ministerstwo Rolnictwa uzasadnia nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W piątek opublikowało jej projekt.

 

Nowelizacja odwołuje się do rozporządzenia Rady nr 1099/2009. – Rozporządzenie nakazuje ogłuszać zwierzęta przed śmiercią, pozwala jednak na odstępstwa w razie przeprowadzania uboju zgodnego z obrzędami religijnymi – tłumaczy Katarzyna Topczewska, adwokat specjalizujący się w tematyce prawnej ochrony zwierząt. – Z projektu nowelizacji wynika, że taki rytualny ubój będzie w Polsce dozwolony, niestety, nie wprowadza żadnych szczegółowych zasad jego dokonywania.

Ministerstwo Rolnictwa powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2014 r. (sygn. K 52/13). Orzeczono w nim, że przepisy zakazujące uboju bez uprzedniego ogłuszania naruszają konstytucyjną zasadę wolności religijnej. Wyrok TK zalegalizował ubój rytualny, pożądane byłoby jednak wprowadzenie przepisów zapewniających ścisły nadzór nad jego wykonywaniem oraz zmniejszających cierpienie zwierząt.

– Uważam, że powinniśmy dążyć do całkowitego zakazania uboju rytualnego w Polsce, a jeśli już musiałby być dopuszczony, to tylko na potrzeby zarejestrowanych mniejszości wyznaniowych – mówi Katarzyna Topczewska.

Nowelizacja umożliwia przeprowadzanie szkoleń dla osób biorących udział w uśmiercaniu zwierząt. Prowadzić je będą wojewódzcy lekarze weterynarii lub upoważnione przez nich podmioty. Za uchybienia w przestrzeganiu przepisów rozporządzenia będą nakładane kary. Projekt określa też kompetencje głównego lekarza weterynarii oraz przewiduje wyznaczenie instytucji naukowych zajmujących się m.in. sporządzaniem opinii dotyczących zasad dobrej praktyki w procesie uśmiercania zwierząt.

Nowelizacja ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia

Źródło: 
PAP
14.03.2016