Wiadomości

 
 
 

Plaga krokodyli w Dolinie Jordanu

Izra­el prze­ży­wa gwał­tow­ny przy­rost na­tu­ral­ny kro­ko­dy­li, który spra­wia, że miesz­kań­cy Do­li­ny Jor­da­nu w pół­noc­nej czę­ści kraju boją się o swoje bez­pie­czeń­stwo.
Ostat­ni wy­mie­nio­ny w do­ku­men­tach dziki kro­ko­dyl na tym terenie zo­stał upo­lo­wa­ny w 1912 roku w Nahal Ta­ni­nim, Rzece Kro­ko­dy­li, nie­opo­dal ruin mia­sta Kro­ko­di­lo­po­lis z V wieku p.n.e. (obec­nie w Dys­tryk­cie Pół­noc­nym Izra­ela).

 Jak po­da­je dzien­nik "Ma­ariw", prze­wod­ni­czą­cy sa­mo­rzą­du re­gio­nu Do­li­na Jor­da­nu Dawid El­ha­ja­ni bo­ry­ka się z po­waż­nym pro­ble­mem: kro­ko­dy­lo­we­go boomu uro­dzin i ucie­czek kro­ko­dy­li z miej­sco­wej farmy.

Wszyst­ko za­czę­ło się w la­tach 90., gdy po­ło­żo­na w Do­li­nie Jor­da­nu gmina Peza’el otrzy­ma­ła w po­da­run­ku kilka mło­dych kro­ko­dy­li. Za­ło­żo­no farmę. Z bie­giem lat licz­ba ho­do­wa­nych kro­ko­dy­li do­szła do ponad ty­sią­ca do­ro­słych osob­ni­ków i nadal szyb­ko ro­śnie. Sa­mi­ca kro­ko­dy­la jest w sta­nie zło­żyć w jed­nym wy­lę­gu do 50 jaj, a samce są po­li­ga­micz­ne, przez co każ­de­go roku na far­mie zo­sta­je zło­żo­nych ponad 600 jaj. Ze wzglę­du na ko­rzyst­ne wa­run­ki ho­dow­la­ne więk­szo­ści po­tom­stwa udaje się prze­trwać do wieku do­ro­słe­go.

Ponad dwa lata temu z farmy ucie­kło 70 kro­ko­dy­li. Więk­szość z nich od­na­le­zio­no, ale nie wszyst­kie wró­ci­ły za ogro­dze­nie. Ist­nie­je uza­sad­nio­ne po­dej­rze­nie, że część gadów prze­do­sta­ła się do Jor­da­nu. Jeden z nich od­na­lazł się w miej­sco­wo­ści Al-Au­dża, nie­da­le­ko Je­ry­cha na Za­chod­nim Brze­gu; naj­praw­do­po­dob­niej zo­stał skra­dzio­ny przez pa­le­styń­skie­go pra­cow­ni­ka farmy. Trzy kro­ko­dy­le wy­kry­to w ła­zien­ce w pry­wat­nym domu w Bnej Braku. W toku śledz­twa wła­ści­ciel domu przy­znał, że w nocy bez więk­sze­go pro­ble­mu prze­sko­czył ogro­dze­nie farmy i wy­brał sobie naj­do­rod­niej­sze sztu­ki do pry­wat­nej ho­dow­li.

W prze­szło­ści - do­no­si dzien­nik „Ha­arec” - dzie­siąt­ki mło­dych kro­ko­dy­li prze­chwy­ci­ła po­li­cja w Ramat Ha­sza­ron, Tel Awi­wie, Beer Sze­wie i Kfar Sabie. Nie ma jed­nak pew­no­ści, czy zdo­ła­no wy­kryć wszyst­kie kro­ko­dy­le po­zo­sta­ją­ce w pry­wat­nych rę­kach, ani czy część z nich nie prze­do­sta­ła się do izra­el­skich rzek.

Miesz­kań­cy pół­noc­ne­go Izra­ela boją się plagi kro­ko­dy­li w Jor­da­nie.

 

Źródło: 
Ma­ariw, Ha­arec
06.01.2015