Tanach - Tora, Newiim, Ketuwim

Tanach - Tora, Newiim, Ketuwim Słowo "Tora" nie jest jednoznaczne. W znaczeniu najwęższym Tora to Pięcioksiąg, czyli pierwszy pięć ksiąg tego, co chrześcijanie nazywają "Starym Testamentem". Słowo Tora może oznaczać jednak również całą Biblię Hebrajską (czyli cały "Stary [...]

[...] Testament"). Zaś w znaczeniu najszerszym Tora to całość żydowskiego prawa i nauczania.
Dla Żydów, rzecz jasna, pojęcie "Starego Testamentu" pozbawione jest sensu. Nie tylko dlatego, że to, co chrześcijanie nazywają "Nowym Testamentem" nie wchodzi w skład świętych ksiąg, ale także dlatego, że dla Żydów Tora w żaden sposób nie jest "stara" - choć spisana została przed wiekami jest dla nas nadal tak żywa, jak to tylko możliwe. Jest stałą częścią życia religijnych Żydów.

Tora pisana, cała czyli Biblia Hebrajska, składa się z trzech zasadniczych części o następujących nazwach:
1) Tora, czyli "Prawo"
2) Newiim, czyli "Prorocy"
oraz
3) Ketuwim, czyli "Pisma"

Dla określenia tej całości często używa się nazwy "Tanach".

Oto spis ksiąg wchodzących w skład poszczególnych części Tanach wraz z polskimi tytułami. W tradycji hebrajskiej tytułem księgi są jej pierwsze słowa.

I Tora - Prawo
1) Bereszit ("Na początku") - Ks. Rodzaju
2) Szemot ("Imiona") - Ks. Wyjścia
3) Wajikra ("I zawołał") - Ks. Kapłańska
4) Bamidbar ("Na pustyni") - Ks. Liczb
5) Dewarim ("Słowa") - Ks. Powtórzonego Prawa

II Newiim - Prorocy
1) Jehoszua (Ks. Jozuego)
2) Szoftim (Ks. Sędziów)
3) Szmuel (Ks. Samuela I, II)
4) Melachim (Ks. Królewskie I, II)
5) Jirmija (Ks. Jeremiasza)
6) Jechezkel (Ks. Ezechiela)
7) Jeszaja (Ks. Izajasza)
8) Dwunastu Proroków (traktowane jako jedna księga)
# Hoszea (Ozeasz)
# Joel
# Amos
# Owadja
# Jona
# Micha
# Nachum
# Chabakuk
# Cefanja
# Chagai
# Zecharja
# Melachi

III Ketuwim - Pisma
1) Tehilim (Ks. Psalmów)
2) Miszle (Ks. Przysłów)
3) Ijow (Ks. Hioba)
4) Szir Haszirim (Pieśń nad Pieśniami)
5) Rut (Ks. Rut)
6) Eicha (Lamentacje Jeremiasza)
7) Kohelet (Ks. Koheleta)
8) Ester (Ks. Estery)
9) Daniel (Ks. Daniela)
10) Ezra-Nechemja (Ks. Ezdrasza i Nechemiasza)
11) Diwre Hajamim (Ks. Kronik I, II)

oprac. BK