JOSEF – CZYLI WARTOŚĆ DODANA

JOSEF – CZYLI WARTOŚĆ DODANA Wajeszew

 

1) W kontekście historii Josefa i jego relacji do Jaakowa czytamy, że ten pierwszy miał identyczne oblicze jak drugi, jako że stanowił przedłużenie o jedną generację tożsamości praojca dwunastu synów (Raszi do Rdz. 37:2). Z komentarza do dalszego fragmentu Tory dowiadujemy się, iż podczas kuszenia przez żonę Potifara – w sytuacji niezwykle stresującej dla cnotliwego młodzieńca – Josef nie uległ jej wyuzdanym namowom tylko dlatego, że ujrzał w wizji twarz swojego ojca – ergo, zobaczył swoją własną twarz (Bereszit Raba 87:8; TB Sota 36b). Josef nosi też znamienny tytuł: Cafnat Paneach „Widzący oblicze” (Rdz. 41:45). Raszi interpretuje znaczenie tego imienia jako: „Ten, który tłumaczy to, co jest ukryte”, w odniesieniu do dywinacyjnych praktyk Josefa, dokonywanych przy pomocy srebrnego kielicha.

2) Wspomniane powyżej przedłużenie o jedną generację jest w Torze znamiennie podkreślone na poziomie gematrycznym, jako że Josef = 156, a Jaakow 182. Różnicą między 182 a 156 jest 26 – czyli ukryta pieczęć Imienia JHWH. Ma to za zadanie podkreślić, że choć wydarzenia związane z uprowadzeniem Josefa i jego zstąpieniem do Micrajim staną się zrozumiałe dla Żydów dopiero w kontekście późniejszego odkupienia ludu Israela z niewoli i nadania Tory na Synaju, to już u ich zarania stanowią element planu HaSzem.

3) Josef znaczy „dodam, przydam, dostarczę naddatek”. Należy podkreślić, że wczesne sny Josefa o snopkach zboża oraz interpretacje snów faraona o krowach i o kłosach znajdują odzwierciedlenie w późniejszej organizacji gospodarki państwa, gdy wytworzony naddatek posłużył amortyzacji skutków plagi głodu i realizacji planu ściągnięcia Jaakowa do Micrajim. Jednak ważniejszy sens stanowi zakodowana informacja o wartości dodanej, która wiąże się z jakościowym przejściem z poziomu Jaakowa – który reprezentuje liczbę 12 – na poziom Josefa – który reprezentuje 13. Z niego bowiem 12 plemion Israela przemienia się 13 – ponieważ to jego potomkowie, Efraim i Menasze, zostają usynowieni przez Jaakowa. Tora jest tu arcylogiczna: gematria Josef (156) to iloczyn 12 x 13 1 .

 

Arje Krawczyk

21 grudnia 2016

------------------------------

1 a także 6 x 26, podobnie zresztą jak gematria Jaakow to iloczyn 14 x 13 oraz 7 x 26.