Historia

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego działa w kraju, w którym przez tysiąc lat mieszkali i tworzyli Żydzi, wzbogacając i pomnażając zasoby kultury materialnej i duchowej. Do dzisiaj, niemal na każdym kroku napotykamy materialne ślady tej [...]
[...] obecności w postaci opuszczonych synagog, szkół, cmentarzy. Budynki te, często zaniedbane i w bardzo złym stanie, są obiektami o wielkiej wartości zarówno historycznej jak i artystycznej; stanowią one wspólne dziedzictwo wszystkich Żydów - mieszkających w Polsce i za granicą. Zadaniem...
W starym Będzinie nazywanym Jerozolimą Zagłębia istniały trzy cmentarze żydowskie. Pierwszy założony w XVI wieku przy obecnej ulicy Zawale, został zniszczony w czasie wojny przez hitlerowców. Drugi założony przy ulicy Sieleckiej w początkach XX [...]
[...] wieku podczas budowy zajezdni PKS w latach 60-ych uległ likwidacji, a część macew została przewieziona na jedyny ocalały cmentarz przy ulicy Podzamcze.Wokół powstania tej ostatniej nekropolii trwają do dzisiaj spory wśród historyków. Należy przypuszczać, iż data powstania łączy się z...
Społeczność żydowska w Zakopanem pojawiła się na początku XIX wieku.
W 1848r. Zakopane zamieszkiwało 2431 katolików, 4 ewangelików i 15 Żydów. Wraz z rozwojem Zakopanego powiększała się stale liczba ludności żydowskiej, w 1880r. liczyła ona 84 osoby, w 1900r. już 198, w 1910r. - 361, 1921r. - 533, 1931r. - 2900. W chwili wybuchu II wojny światowej, można...
Barbara Krawcowicz
Na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Płaszów od pewnego czasu trwa krzątanina. Ścinane są drzewa, spod warstwy ziemi i trawy wydobywane są płyty nagrobne z żydowskiego cmentarza, który istniał tam przed powstaniem obozu.W Płaszowie przez lata nie działo się nic. Dyrekcja Fundacji Centrum...
Halina Marcinkowska
Odbudowa miasta ze zniszczeń pierwszej wojny światowej, planowane poszerzenie terenów miejskich, a co za tym idzie napływ nowej ludności, spowodowało, iż koniecznym stało się wytyczenie nowych terenów nie tylko pod zabudowę mieszkaniową, ale także pod cmentarze dla wszystkich wyznań...
"Oto kamień odmawia kadisz ciężarem swoim mnogością swoją i w bezbolesnej trawie kamienuje miejsce"- są to słowa Jerzego Ficowskiego, które doskonale ukazują stan zdewastowanych i zbezczeszczonych pamiątek po niegdyś sporej ludności żydowskiej [...]
[...] zamieszkującej Gdańsk i jego okolice. Najbardziej chyba porusza i szokuje sprawa gdańskich cmentarzy żydowskich.Zdewastowane, pozbawione należytej czci i szacunku, poprzewracane i połamane macewy są znikomym śladem zamkniętego przez druga wojnę światową rozdziału dziejów historii Pomorza, w...
W Polsce są obecnie 1044 cmentarze żydowskie. Jedynie na 433 z nich zachowały się kamienie nagrobne, a więcej niż 100 macew znajduje się tylko na ok. 150 kirkutach. Jednym z owych 150 jest kirkut zambrowski, na którym w początkach lat [...]
[...] dziewięćdziesiątych znajdowało sie jeszcze ok. 200 nagrobków. Powstał on w początkach XIX wieku w pobliżu drogi prowadzącej do Łomży (dzisiejsza ul. Łomżyńska). Został założony przed 1829 rokiem na skarpie rzeki Jabłonki, w odległości kilometra na północ od rynku, będącego centrum...
Nie rozbrzmiewają już modły rabinów Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, nie słychać śpiewu słynnego w przedwojennej Warszawie chóru świątyni, ale pamięć o tym niezwykłym miejscu trwa i jest przekazywana kolejnym pokoleniom warszawian
"Wielka Synagoga na Tłomackiem wyrosła na fali haskali - ruchu hebrajskiego oświecenia, który zapoczątkowany został pod koniec XVIII wieku w Europie Zachodniej" - wyjaśnia dr Eleonora Bergman z Żydowskiego Instytutu Historycznego.Najważniejszym ośrodkiem haskali był Berlin, w którym aktywnie...
Zdjęcia archiwalne nadesłał Bogdan Rachuta
 1995 roku Lala (czyli moja żona) przechodziła przez teren szkoły "Budowlanki" i zauważyła kości i całą czaszkę. Znalazła szczątki ludzkie i to z całą pewnością żydowskie koło tej górki, czyli resztek domu, który stał na cmentarzu, potem, do 1977, służył jako biura ogrodnictwu.Wróciła się...
Pierwsza wzmianka o dzielnicy żydowskiej w Płocku pochodzi z 1237 roku. Dzielnica zajmowała część starego miasta przy murach miejskich, na północny wschód od rynku. Osiedle żydowskie w tym mieście to jedno z najstarszych w Polsce.
Tuż przed wojną mieszkało w Płocku około 10 tysięcy Żydów, którzy stanowili około 1/3 wszystkich mieszkańców. Istniały dwie synagogi, 34 domy modlitwy, szpital żydowski - założony w 1872 roku z fundacji Izaak Fogla, dom starców i kalek, dom sierot, szkoła Talmud-Tora, Żydowskie Koedukacyjne...

Strony