Historia

Pomysł stworzenia w Oświęcimiu obozu koncentracyjnego zrodził się w Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji we Wrocławiu, na którego czele stał Gruppenfuehrer SS Erich von dem Bach-Zelewski. Z projektem wystąpił jeszcze pod koniec 1939 roku podległy [...]
[...] mu inspektor policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa Oberfuehrer SS Arpad Wigand.Nazistów niepokoiły mnożące się raporty o przepełnieniu więzień na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Narastał ruch oporu, który można było ugasić jedynie stosując masowe aresztowania. Istniejące...
KL Auschwitz od powstania w czerwcu 1940 roku do listopada 1943 roku, pod kierownictwem komendanta Rudolfa Hoessa, rozrósł się do ogromnych rozmiarów.
W jego skład wchodziły: Stammlager (obóz macierzysty) w Auschwitz (Oświęcim), obóz męski, obóz kwarantanny dla mężczyzn, obóz szpitalny dla mężczyzn, obóz żeński, obóz familijny dla Cyganów, obóz familijny dla Żydów z Terezina, ośrodek zagłady obejmujący cztery krematoria z komorami gazowymi,...
W obozie zagłady i obozach koncentracyjnych w Auschwitz więziono co najmniej 1,1 miliona Żydów, 150.000 Polaków, 23.000 Romów, 15.000 rosyjskich jeńców wojennych i 25.000 osób pochodzących z innych krajów. W obozie Auschwitz II - Birkenau [...]
[...] wymordowano ponad milion europejskich Żydów, 1/5 wszystkich ofiar Holocaustu. Pierwszy obóz w Auschwitz utworzono latem 1940 roku, a Armia Czerwona wyzwoliła obozy 27 stycznia 1945 roku. Auschwitz IHeinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia w Oświęcimiu obozu koncentracyjnego dla 10.000...
Obóz Auschwitz I, tak zwany obóz macierzysty, w swej pięcioletniej historii miał trzech komendantów. Byli nimi kolejno: Rudolf Hoess, Artur Liebehenschl i Richard Baer. Komendanci Auschwitz I, jako zwierzchnicy oświęcimskiego garnizonu SS, byli [...]
[...] zarazem zwierzchnikami komendantów Auschwitz II - Birkenau oraz Auschwitz III - Monowitz i podporządkowanych podobozów. AUSCHWITZ IObersturmbannfuehrer Rudolf Hoess był twórcą i pierwszym komendantem KL Auschwitz od 4 maja 1940 roku do listopada 1943 roku.Hoess urodził się w 25 listopada 1900...
Żydzi stanowili największą liczbę deportowanych do hitlerowskiego obozu Auschwitz. Z badań historyka Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Franciszka Pipera wynika, że w ciągu pięciu lat istnienia "fabryki śmierci" trafiło tu około 1,1 miliona [...]
[...] Żydów, czyli około 85 procent ogólnej liczby deportowanych, którą Piper szacuje na co najmniej 1,3 miliona ludzi.Żydów przywożono do obozu w ramach akcji całkowitej zagłady. Hitlerowcy zamierzali nią objąć około 11 milionów osób zamieszkałych w Rzeszy, krajach sojuszniczych, terenach...
Auschwitz jest dla narodu romskiego symbolem zagłady. Rokrocznie 2 sierpnia na terenie byłego familijnego obozu cygańskiego (Familienzigeunerlager) w Auschwitz II - Birkenau Romowie spotykają się, by uczcić ofiary holokaustu.
Tego dnia, w 1944 roku w komorach gazowych oddało życie 2897 Romów - dzieci, kobiet i mężczyzn. Od 1997 roku 2 sierpnia czczony jest jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów.Cyganie stanowili pod względem liczebności trzecią grupę deportowanych do KL Auschwitz, po Żydach i Polakach. Transporty z...
Historyk z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Franciszek Piper oblicza, że ogółem do obozu zostało przywiezionych co najmniej 1,3 miliona osób: około 1,1 miliona Żydów, 140-150 tysięcy Polaków, około 23 tysięcy Cyganów, około 15 tysięcy jeńców [...]
[...] radzieckich oraz około 25 tysięcy osób innej narodowości. Deportowanych do KL Auschwitz można podzielić na dwie kategorie - więźniów, których wciągano do obozowej ewidencji, oraz osoby, głównie Żydów, które ginęły wkrótce po przywiezieniu, bez rejestrowania w obozowych kartotekach....
"Medycyna w czasach narodowego socjalizmu różni się od tego, co było przed nią i po niej tylko w jednym: naukowcom wolno wszystko, czego tylko chcą" - pisze Ernst Klee w książce "Auschwitz - medycyna III Rzeszy i jej ofiary".
Obozy koncentracyjne pozwoliły pozbawionym skrupułów niemieckim naukowcom przeprowadzać na masową skalę okrutne eksperymenty na ludziach. Zginęły w nich tysiące. Większość wyników nie miała wartości naukowej."Medycyna w czasach narodowego socjalizmu różni się od tego, co było przed nią i po...
Historycy szacują, że 75-76 tysięcy francuskich Żydów, w tym ponad 11 tysięcy dzieci, zostało deportowanych do obozów zagłady.
Około 69 tysięcy osób trafiło do KL Auschwitz, blisko 900 do Kowna, 4 tysiące do Sobiboru, z których część przeniesiono następnie do Majdanka. Spośród wszystkich deportowanych przeżyło zaledwie 3 procent, około 2,5 tysiąca ludzi.Za udział w ruchu oporu z Francji do KL Auschwitz deportowano...
Już kilka miesięcy po powstaniu obozu Auschwitz, od jesieni 1940 roku działały na jego terenie grupy ruchu oporu. W 1944 roku przygotowywano powstanie, jednak masowe wywózki więźniów do innych obozów pokrzyżowały te plany. Przypadki buntu miały [...]
[...] także miejsce wśród więźniów żydowskich kierowanych do komór gazowych. Najsłynniejszym przejawem oporu był bunt Żydów z Sonderkomando 7 października 1944 roku. Opór więźniówMimo że opór był możliwy wyłącznie wśród więźniów, nie zaś wśród tych, których kierowano bezpośrednio do komór gazowych...

Strony