Historia

Na początku lat 30. terror skierowany był początkowo nie wobec Żydów, ale politycznych wrogów Rzeszy. Jednakże terror skierowany przeciwko Żydom był elementem polityki nazistów jeszcze przed przejęciem przez nich władzy w Niemczech, a po dojściu do [...]
[...] władzy przez Hitlera stał się elementem polityki państwa. W 1935 roku przyjęto Ustawy Norymberskie, których celem było "biologiczne" odseparowanie ludności żydowskiej. W konsekwencji zorganizowanego przez władze pogromu w listopadzie 1938 (Kristallnacht) zginęło 99 Żydów niemieckich, a 30...
Pomysł stworzenia w Oświęcimiu obozu koncentracyjnego zrodził się w Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji we Wrocławiu, na którego czele stał Gruppenfuehrer SS Erich von dem Bach-Zelewski. Z projektem wystąpił jeszcze pod koniec 1939 roku podległy [...]
[...] mu inspektor policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa Oberfuehrer SS Arpad Wigand.Nazistów niepokoiły mnożące się raporty o przepełnieniu więzień na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Narastał ruch oporu, który można było ugasić jedynie stosując masowe aresztowania. Istniejące...
KL Auschwitz od powstania w czerwcu 1940 roku do listopada 1943 roku, pod kierownictwem komendanta Rudolfa Hoessa, rozrósł się do ogromnych rozmiarów.
W jego skład wchodziły: Stammlager (obóz macierzysty) w Auschwitz (Oświęcim), obóz męski, obóz kwarantanny dla mężczyzn, obóz szpitalny dla mężczyzn, obóz żeński, obóz familijny dla Cyganów, obóz familijny dla Żydów z Terezina, ośrodek zagłady obejmujący cztery krematoria z komorami gazowymi,...
W obozie zagłady i obozach koncentracyjnych w Auschwitz więziono co najmniej 1,1 miliona Żydów, 150.000 Polaków, 23.000 Romów, 15.000 rosyjskich jeńców wojennych i 25.000 osób pochodzących z innych krajów. W obozie Auschwitz II - Birkenau [...]
[...] wymordowano ponad milion europejskich Żydów, 1/5 wszystkich ofiar Holocaustu. Pierwszy obóz w Auschwitz utworzono latem 1940 roku, a Armia Czerwona wyzwoliła obozy 27 stycznia 1945 roku. Auschwitz IHeinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia w Oświęcimiu obozu koncentracyjnego dla 10.000...
Obóz Auschwitz I, tak zwany obóz macierzysty, w swej pięcioletniej historii miał trzech komendantów. Byli nimi kolejno: Rudolf Hoess, Artur Liebehenschl i Richard Baer. Komendanci Auschwitz I, jako zwierzchnicy oświęcimskiego garnizonu SS, byli [...]
[...] zarazem zwierzchnikami komendantów Auschwitz II - Birkenau oraz Auschwitz III - Monowitz i podporządkowanych podobozów. AUSCHWITZ IObersturmbannfuehrer Rudolf Hoess był twórcą i pierwszym komendantem KL Auschwitz od 4 maja 1940 roku do listopada 1943 roku.Hoess urodził się w 25 listopada 1900...
Żydzi stanowili największą liczbę deportowanych do hitlerowskiego obozu Auschwitz. Z badań historyka Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Franciszka Pipera wynika, że w ciągu pięciu lat istnienia "fabryki śmierci" trafiło tu około 1,1 miliona [...]
[...] Żydów, czyli około 85 procent ogólnej liczby deportowanych, którą Piper szacuje na co najmniej 1,3 miliona ludzi.Żydów przywożono do obozu w ramach akcji całkowitej zagłady. Hitlerowcy zamierzali nią objąć około 11 milionów osób zamieszkałych w Rzeszy, krajach sojuszniczych, terenach...
Auschwitz jest dla narodu romskiego symbolem zagłady. Rokrocznie 2 sierpnia na terenie byłego familijnego obozu cygańskiego (Familienzigeunerlager) w Auschwitz II - Birkenau Romowie spotykają się, by uczcić ofiary holokaustu.
Tego dnia, w 1944 roku w komorach gazowych oddało życie 2897 Romów - dzieci, kobiet i mężczyzn. Od 1997 roku 2 sierpnia czczony jest jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów.Cyganie stanowili pod względem liczebności trzecią grupę deportowanych do KL Auschwitz, po Żydach i Polakach. Transporty z...
Historyk z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Franciszek Piper oblicza, że ogółem do obozu zostało przywiezionych co najmniej 1,3 miliona osób: około 1,1 miliona Żydów, 140-150 tysięcy Polaków, około 23 tysięcy Cyganów, około 15 tysięcy jeńców [...]
[...] radzieckich oraz około 25 tysięcy osób innej narodowości. Deportowanych do KL Auschwitz można podzielić na dwie kategorie - więźniów, których wciągano do obozowej ewidencji, oraz osoby, głównie Żydów, które ginęły wkrótce po przywiezieniu, bez rejestrowania w obozowych kartotekach....
"Medycyna w czasach narodowego socjalizmu różni się od tego, co było przed nią i po niej tylko w jednym: naukowcom wolno wszystko, czego tylko chcą" - pisze Ernst Klee w książce "Auschwitz - medycyna III Rzeszy i jej ofiary".
Obozy koncentracyjne pozwoliły pozbawionym skrupułów niemieckim naukowcom przeprowadzać na masową skalę okrutne eksperymenty na ludziach. Zginęły w nich tysiące. Większość wyników nie miała wartości naukowej."Medycyna w czasach narodowego socjalizmu różni się od tego, co było przed nią i po...
Historycy szacują, że 75-76 tysięcy francuskich Żydów, w tym ponad 11 tysięcy dzieci, zostało deportowanych do obozów zagłady.
Około 69 tysięcy osób trafiło do KL Auschwitz, blisko 900 do Kowna, 4 tysiące do Sobiboru, z których część przeniesiono następnie do Majdanka. Spośród wszystkich deportowanych przeżyło zaledwie 3 procent, około 2,5 tysiąca ludzi.Za udział w ruchu oporu z Francji do KL Auschwitz deportowano...

Strony